• Mielipiteet

Pertti Salo: Lait ja hyvä hallintotapa edellyttävät yhteistyötä ja kuulemisia

Kirjoittajan mielestä vaikuttaa uhkaavasti siltä, kaikki lait halutaan sivuuttaa, kun Satakunnan hyvinvointialueelle luodaan palveluverkkoa.

– Veronmaksajat lopulta maksavat kaikki kulut, vaikka maksajana näyttäisikin olevan hyvinvointialueen sijasta valtio tai jopa asiakas, hän kirjoittaa.

Liikkeellä on hyvin kirjavasti erilaisia käsityksiä, mutta niin se vain on, että laki edellyttää hyvinvointialueen ja kuntien välistä yhteistyötä.

Satakunnan hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on siis neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Sitä vaatii laki hyvinvointialueesta ja sen 14 §.

Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkoselvitys tulisi suunnitella ja käsitellä yhteistyössä kuntien kanssa.

Palveluverkkoselvityksen toimeenpanosta ei voi päättää vain muutama sote-johtaja.

Hyvä hallintotapa edellyttää yhteistyötä ja kuulemisten avulla tehtyä suunnittelua. Jotenkin vaikuttaa siltä kuin kaikki lait haluttaisiin sivuuttaa.

Veronmaksajat lopulta maksavat kaikki kulut, vaikka maksajana näyttäisikin olevan hyvinvointialueen sijasta valtio tai jopa asiakas.

Tämän lisäksi myös toisen lain mukaan hyvinvointialueen ja kuntien on tehtävä yhteistyötä terveyden edistämistä koskevissa asioissa. Näin säädetään laissa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä:

  • Kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä.
  • Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin.
  • Kunnan on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan. Lisäksi kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
  • Hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä.
  • Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin.
  • Hyvinvointialueen on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin.
  • Hyvinvointialueen on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.
  • Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan.
  • Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden edellä tässä momentissa mainittujen hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.

Ihmetystä on herättänyt muun muassa se, onko Satakunnan ikääntyvää väestöä lainkaan kuultu haastatteluissa ja kyselyissä?

Mitä tutkimukset kertovat eri hoitomuotojen vaikuttavuudesta? Siihenkään ei palveluverkkoa koskevasta selvityksestä löydy vastausta.

Miten Satakunnan iäkkäät ihmiset aiotaan hoitaa? Mihin hoitomuotoihin hyvinvointialue aikoo sijoittaa? Miten toimitaan, jos esimerkiksi Jämijärvi, Honkajoki, Siikainen, Pomarkku, Eurajoki, Säkylä ja Kokemäki jäävät lähivuosina kokonaan ilman terveyskeskuspalveluja?

Terveyskeskusta ei voi korvata millään digisovelluksella tai terveysbussilla.

Suunnitelmista pitäisi löytyä vastauksia myös siihen, mikä tulisi olemaan potilaiden keskittämisen vaikutus hyvinvointialueen kokonaiskustannuksiin.

Näissä vaikutusarvioinneissa pitää ottaa huomioon myös henkilökunnan työmatkojen muuttumisen vaikutus alueen kuntien veto- ja pitovoimaan.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki