• Mielipiteet

Jukka Heinonen: Saatetaanko aluevaltuusto epämääräiseen vastuuseen?

Satakunnan pelastuslaitoksen ja aluehallintoviraston mielipiteet paloasemien henkilöstövahvuuksista eivät ole vuosiin osuneet yksiin. Asiasta odotetaan hallinto-oikeuden päätöstä.
Kokenut luottamushenkilö ja eläköitynyt palomies-sairaankuljettaja Jukka Heinonen avaa taustoja. Onko aluevaltuuston asia päättää pelastustoimen vastemuutoksista? Päättyykö 12 vuoden piina 1,5 miljoonan euron sakkoihin?

Aluehallintovirasto (AVI) on vuodesta 2010 huomauttanut ja velvoittanut toistuvasti Satakunnan pelastuslaitosta täyttämään minimivaatimukset päätoimisten asemien henkilöstövahvuuksissa palvelutasossaan. Yli 12 vuotta on Satakunnan pelastuslaitos pitkittänyt aluehallintoviraston velvoitteen täyttämistä.

Aluehallitukselle esitetystä ehdotuksesta 8.5.2023 (§138) lainaus:

”Aluehallintovirasto velvoitti 18.11.2021 antamallaan päätöksellä (LSAVI/5543/2021) Satakunnan alueen pelastustoimen korjaamaan pelastustoimen toimintavalmiudessa havaittu huomattava epäkohta, joka koski poikkeamista sisäministeriön antamasta pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta (sisäministeriön julkaisuja 21/2012).

Koska aluehallintoviraston antamaa päätöstä ei noudatettu määräaikaan mennessä, asetti aluehallintovirasto 1 500 000 euron uhkasakon alueen pelastustoimelle, ellei havaittua huomattavaa epäkohtaa ole korjattu 30.6.2023 mennessä.”

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta teki 14.6.2022 päätöksen palvelutasosta, jossa Kankaanpään, Ulvilan, Harjavallan, Kankaanpään, Meri-Porin ja Huittisten päätoimisten päivystävien paloasemien vuorovahvuus on 1+3. Vasemmiston edustaja eli allekirjoittanut teki pelastuslaitoksen johtokunnassa esityksen nykyisestä voimassa olevasta pelastustoimen palvelutasopäätöksestä, jonka johtokunta äänestyksen jälkeen hyväksyi 14.6.2022.

25.4.2022 Porin kaupunginhallitus teki päätöksen valittaa aluehallintoviraston Satakunnan pelastuslaitosta koskevasta korjausmääräyksestä Turun hallinto-oikeuteen, kumoten johtokunnan päätöksen olla valittamatta. Vasemmiston ja perussuomalaisten kaupunginhallituksen jäsenet jättivät eriävän mielipiteen päätöksestä. Turun hallinto-oikeus ei päätöstä vielä ole antanut.

Harjavallan, Kankaanpään osalta Satakunnan pelastuslaitos on toiminut palvelutasopäätöksen mukaisesti vahvuuden ollessa 1+3. Meri-Porin osalta on edetty niin että, siellä kahdessa vuorossa on 1+3, mutta kahdessa edelleen puutteellisesti 0+3. Huittinen on päiväaikaan 1+3, mutta muuna aikana puutteellinen 0+3. Ulvila on myös puutteellinen 0+2.

Aluehallintoviraston päätöksessä esitetyn toimintavalmiuden puutteen korjaaminen voidaan palvelutasopäätöksessä esitetyn lisähenkilöstön palkkaamisen lisäksi osittain korjata muuttamalla hälytysvasteita eli hälyttämällä täydentävä pelastusyksikkö lähinnä seuraavalta paloasemalta.

Satakunnan Kansassa oli 3.5.2023 (maksumuurin takana) uutinen, jossa pelastusjohtaja sanoi: ”Sen haluan todeta, ettemme keksineet tätä itse, vaan toimeksianto tuli aluehallitukselta. Me olemme tehneet työtä käskettyä.”

Aluehallitus olisi antanut toimeksiannon pelastustoimelle vasteitten muutokseen alimiehitettyjen asemien ratkaisuksi?

Tällaista päätöstä toimeksiannosta en hallituksen pöytäkirjoista löydä. Vähintäänkin luulisi päätöksen olevan löydettävissä, mikäli päätös toimeksiannosta ei ole ollut yksimielinen.

Onko kysymyksessä ollut ns. poliittinen ohjaus? Mikäli on, olisi mielenkiintoista tietää, mitkä poliittiset ryhmät tällaista ohjausta ovat antaneet?

Jukka Heinonen

Aluehallitukselle tuotiin 8.5.2023 päätettäväksi esitys valtuustolle pelastustoimen palvelutason (vasteitten) muuttamisesta niin, että Huittisten osalta kiireellisiin tehtäviin hälytetään Huittisten VPK virka-ajan ulkopuolella, ja Meri-Porin ja Ulvilan osalta Kanta-Porin yksikkö.

Pöytäkirjan mukaan osa aluehallituksen jäsenistä oli jäävejä päätöksentekoon asiassa, muun muassa toinen vasemmiston edustaja. Pöytäkirjan mukaan hallitus oli yksimielinen hyväksyessään hyvinvointialueen johtajan ehdotuksen, vaikka moni asia oli ainakin pöytäkirjan mukaan epäselvä.

Hyväksytyn esityksen perusteluista ei löydy mitään tietoa siitä, onko Huittisten VPK:n kanssa tehty sopimus, jolla Huittisten miehitetyn päätoimisen aseman vahvuus täydennetään niin, että kiireellisissä tehtävissä (A ja B) se on korjausmääräyksen mukainen 1+3. Lisäksi tämän 1+3 pitää täyttyä sataprosenttisesti kiireellisissä tehtävissä. Kysymys on myös toimintavalmiusaikojen täyttymisestä.

Satakunnan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnilla ei ole sopimuksissaan mitään lähtöaikoja, mutta pelastuslaitoksen miehitettyjen asemien lähtöaika kiireellisiin tehtäviin on 60 sekuntia.

Huittisten kaupunginhallitus hyväksyi 2.5.2022 lausunnon Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasoon kaupungissa:

”Pelastuslaitoksen tulee järjestää toimintansa voimassa olevien normien mukaisiksi varsinkin tässä tilanteessa, kun aluehallintovirasto on antanut määräyksen korjata toimintavalmiudessa havaittu huomattava epäkohta. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Huittisten paloaseman vahvuus nostetaan aluehallintoviraston edellyttämälle
tasolle ympärivuorokautiseksi 1+3:een.
Huittisten kaupunki toteaa, että pelastuslaitoksen on kyettävä uudistamaan toimintatapojaan ja tehostamaan toimintaansa siten, että se voi sopeutua myös taloudellisesti muuttuvaan toimintaympäristöön.
Pelastuslaitoksen toiminnan ja palvelujen ulkoisen arvioinnin raportissa onkin tuotu esiin keinoja, joilla pelastustoimen tehokkuutta olisi parannettavissa. Lausuntopyynnön liitemateriaalissa mainitaan sopeuttamisprosessin kuitenkin keskeytyneen sen kokemien vastoinkäymisten vuoksi, mutta tässä tilanteessa pelastuslaitoksen tulee arvioida tilanne uudelleen.”

Huittisten kaupunginhallitus 2.5.2022

Tästä lausunnosta ei ole mainintaa aluehallituksen yksimielisesti hyväksymässä esityksessä.

Myös Meri-Porin ja Ulvilan osalta jäisi nähtäväksi täyttyvätkö toimintavalmiusajat, joiden pitää täyttyä 50-prosenttisesti. Toinen vakava asia on Porin keskustan tyhjeneminen päätoimisista pelastusyksiköistä niiden lähtiessään Meri-Poriin tai Ulvilaan.

Aluehallituksen hyväksymässä esityksessä puhutaan palvelutasomuutoksesta, mutta valtuustolle esitetään päätettäväksi kuitenkin vain vastemuutoksia.

Onko aluevaltuuston asia päättää pelastustoimen vastemuutoksista?

Ne ovat ymmärtääkseni pelastustoimen sisäisesti päätettäviä asioita. Palvelutason varsinaisesta muutoksesta ei ehdotuksessa mainita mitään. Millä tavalla palvelutasoa muutetaan palvelutasopäätökseen, joka kuitenkin kuuluisi aluevaltuustolle?

Pelastuslaitoksen johtokunnassa aina palvelutasoa muutettaessa painotettiin nimenomaan päätöksen kirjoitusasua, jota hiottiin monta kertaa. Vai onko nyt niin, että 30.6.2023 lähestyy (päivämäärä, jonka aluehallintovirasto on antanut määräyksen toteuttamiselle) Sen jälkeen AVI alkaa käsittelemään asiaa. Täysimääräisesti sen määräystä ei Satakunnassa ole toteutettu.

Mikäli esitys tulee valtuuston päätettäväksi ja valtuusto päättää toteuttaa vastemuutokset ja sitä kautta ottaa vastuun palvelutason muutoksesta, jota ei edes ole esitetty päätettäväksi, voi aluevaltuusto päätöksellään olla osallisena, mikäli määräys ei esitetyillä ehdotuksilla toteudu eikä täytä aluehallintoviraston määräystä, ja jos Turun hallinto-oikeuden tuleva  päätös olisi samanlainen kuin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Helsingin pelastuslaitosta koskevassa vastaavanlaisessa asiassa aikoinaan,  aluehallintoviraston 1.5 miljoonan uhkasakon mahdolliseen lankeamiseen.

Jukka Heinonen

Eikö pelastustoiminta kuulu turvallisuuteen ja varautumiseen?

Yksi mielenkiintoinen seikka Huittisten palvelutasoon liittyen on myös se, että Satakunnan pelastuslaitos on jo kerran aiemminkin yrittänyt tällä samalla vastemuutoksella täyttää suunnitteluohjeen mukaisesti vähimmäisvaatimuksen siinä onnistumatta. Aluehallintovirasto velvoitti 2013 Satakunnan pelastuslaitoksen poistamaan tämän huomattavan epäkohdan 31.12.2013 mennessä.

Toinen mielenkiintoinen seikka liittyy Satakunnan hyvinvointialueen turvallisuus- ja varautumisen lautakuntaan Tässä lautakunnassa ei käsitellä ollenkaan tämäntyyppisiä asioita. Eivätkö ne kuulu turvallisuuteen eivätkä varautumiseen?

Sisäministeriö on suosittanut, että hyvinvointialueen pelastuslaitoksen johtamistehtävä määrätään monijäseniselle toimielimelle kuten aluehallituksen alaiselle pelastusjaostolle tai pelastuslautakunnalle, joka toimii myös pelastuslain mukaisena pelastusviranomaisena.

Satakunnan hyvinvointialueella ei ministeriön suositus ole tässä toteutunut. Monella muulla hyvinvointialueella suositusta sen sijaan noudatettiin.

Jukka Heinonen

Satakunnan aluevaltuuston vasemmiston varavaltuutettu,

turvallisuus- ja varautumisen lautakunta jäsen,

entinen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan varajäsen, joka on istunut palvelutasopäätöskokouksissa ja

eläköitynyt palomies-sairaankuljettaja.