• Mielipiteet

Pertti Salo: Mikä on pohjoismainen malli työmarkkinoilla?

Hallitus ja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ovat heikentämässä työttömyysturvaa ja työelämän ehtoja.

Hallitus ja elinkeinoelämä väittävät, että nyt toteutetaan pohjoismaista mallia.

Pertti Salo otti selvää, mistä on kyse:
– EK ja hallitus tulkitsevat pohjoismaista mallia hieman omituisella tavalla, hän kirjoittaa.

– Ne haluavat rajoittaa voimakkaasti ay-liikkeen toimintaa ja romuttaa työsopimuslakia. Ruotsissa asioita on edistetty neuvottelemalla, ei sanelemalla. Toisin kuin Suomessa, länsinaapurissa toimijoiden kesken vallitsee luottamus.

Pohjoismaisen mallin ytimessä on työmarkkinaosapuolten yhteistyö ja rooli työpaikkojen ja toimeentulon turvaajina.

Ruotsin mallissa on keskeisenä osana myötämääräämislaki, joka antaa palkansaajapuolelle tulkintaoikeuden tietyissä yhteistoimintaa- ja työntekovelvoitetta koskevissa kysymyksissä. Palkansaajapuolen tulkinta on niin kauan voimassa, kun oikeus toisin päättää.

Ruotsalaiseen työmarkkinamalliin kuuluu myös työntekijöiden vahva asema yhtiöiden hallinnossa.

Ruotsissa lain mukaan yli 25 työntekijää työllistävien yritysten hallituksiin on valittava vähintään kaksi (2) työntekijöiden edustajaa.

Yhteistyön edellytysten turvaamiseksi työmarkkinaosapuolet ja valtiovalta pyrkivät rakentamaan välilleen kestävää luottamusta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että muissa Pohjoismaissa työmarkkinajärjestelmien perusrakenteesta on sovittu tai siitä on muutoin yhteinen näkemys, jota tuetaan lainsäädännöllä ja eri instituutioiden yhteistyönä. Työmarkkinoita koskevalla sääntelyllä pyritään pitkäjänteisyyteen. Yritysten näkökulmasta kovin polarisoitunut ja poliittisten suhdanteiden mukaan toimiva työmarkkina luo epävarmuutta toimintaympäristöön.

Pohjoismaisessa mallissa korostuu myös yhteisöllisyys, turvallisuus ja yhdenvertaisuus. Sääntelyä kehitettäessä pyritään tasapainoon, jossa huomioidaan kohtuudella niin työntekijöiden kuin työnantajienkin edut.

Suomessa hallitusohjelmassa on tarjolla ennennäkemättömän ikäviä esityksiä palkansaajille. Työlainsäädäntöä koskevilla kirjauksilla työnantajien päätösvaltaa ollaan lisäämässä kaikilla tasoilla.

Työntekijätasolla puututaan muun muassa

  • työsuhdeturvaan,
  • lomautusilmoitusaikoihin ja
  • sairausajan palkanmaksuun.

Yritystasolla yhteistoiminnan velvoitteita poistetaan suurimmalta osalta suomalaisista yrityksistä, työehtojen vähimmäisturvaa murennetaan paikallisella sopimisella ja sopimisoikeuksia laajennetaan ilman, että turvataan reilun sopimisen edellytykset. Valtakunnan tasolla heikennetään merkittävästi palkansaajan työtaisteluoikeutta. – Jopa poliittisia lakkoja rajataan, vaikka niitä on Suomessa harvoin.

Pohjoismainen malli  rakentuu vastuullisen talouspolitiikan, hyvinvoinnin ja vahvojen työmarkkinaosapuolten yhdistelmälle. Nämä kolme pilaria toimivat keskinäisessä vuorovaikutuksessa, ja toisistaan riippuvaisina ne tukevat toisiaan.

Ainutlaatuista on etenkin korkea järjestäytymisaste ja työehtosopimuksin laajasti säännellyt työmarkkinat. Malli on onnistunut luomaan kasvua ja työpaikkoja Pohjoismaissa. Yhdessä talouspolitiikan ja julkisen hyvinvoinnin kanssa malli on parantanut sekä yhdenvertaisuutta että sukupuolten tasa-arvoa Pohjoismaissa

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki

Lähteet: