• Mielipiteet

Pertti Salo: Missä ovat kuulemiset?

Kirjoittaja perää kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksia hyvinvointialueen asukkaille ja työntekijöille.

– Nyt ei olisi syytä tehdä mitään paniikkiratkaisuja, vaan keskeistä olisi suorittaa kuntien ja hyvinvointialan työntekijöiden kuulemiset lain mukaisesti, hän kirjoittaa.

Nyt kun käsitellään Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkoselvitystä, niin olisi huomioitava, että laki hyvinvointialueesta toteaa mm. seuraavaa:

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

”Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.”

Laki hyvinvointialueesta 611/2021

Lain mukaan osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

  1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;
  2. selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueella säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
  3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin;
  4. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
  5. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun;
  6. tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

(30 §)

Aloiteoikeus

Hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet…

Pieni soittokierros hyvinvointialueen työntekijöille ja kuntien edustajille antoi sen käsityksen, ettei lain edellyttämää kuulemista ole suoritettu.

Terveyskeskukset ovat edelleen kuntien omistuksessa ja ne saavat niistä vuokratuloja niin kauan kuin terveyskeskuksen toiminta jatkuu. Jos 21 terveyskeskusta ja 9 vuodeosastoa suljetaan, on kunnilla vaikea paikka päättää, mitä tiloilla tehdään jatkossa. Tämänkin takia ei olisi syytä tehdä hyvinvointialueen hallinnossa mitään paniikkiratkaisuja, vaan keskeistä olisi suorittaa kuntien ja hyvinvointialan työntekijöiden kuulemiset lain mukaisesti.

Palveluverkkoselvitys on kaikkein keskeisin päätös, mitä hyvinvointialue tulee koskaan tekemään, ja se vaikuttaa vuosikymmeniä kuntien elämään.

Pertti Salo

FM, yrittäjä ja opettaja

Eurajoki

EDIT 21.10.2023 klo 20.15 lisätty Finlex-linkki lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella.